El teu blog de Linux en català

Com integrar scripts nostres en el Nautilus (1)

En altres anotacions hem mostrat alguns scripts per al Nautilus que ens poden simplificar o posar més a prop certes tasques. Però algun cop ens pot interessar integrar en el Nautilus algun script que hàgim escrit nosaltres mateixos, o que algú ens hagi passat. Hi ha diversos mètodes per a integrar un script en el Nautilus, i en aquesta anotació explicaré la més senzilla.

Primer, hem de crear el nostre script. No explicaré massa sobre com crear els scripts en sí. Només comentaré que es pot fer amb qualsevol llenguatge (bash, perl, python, etc.) i que, com sempre, a la primera línia se li ha d’indicar quin és l’intèrpret que ha d’utilitzar el sistema per a executar el nostre script. Per exemple, si hem creat el script en python, la primera línia del nostre script ha de ser:

#!/usr/bin/python

Apart d’això, els nostres scripts podran utilitzar una sèrie de variables que li vindran donades. Apart de les variables més típiques com el $PWD (directori actual), $LANG (idioma), $USER (usuari d’execució), en tindrem quatre d’específiques que segur que ens seran de molta utilitat:

$NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI=Directori actual en format URI
$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS=Camí i nom dels fitxers que tinguem seleccionats
$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS=Camí (en format URI) i nom dels fitxers que tinguem seleccionats
$NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY=Mida de la finestra del Nautilus

A més, haurem rebut com a paràmetre els noms dels fitxers seleccionats (sense el seu camí), de manera que podrem utilitzar les variables $#, $1, $2, etc.

Amb aquestes indicacions (i un coneixement mínim d’algun llenguatge de scripts), ja podem crear algun script que ens pugui ajudar en les nostres tasques diàries. La integració de l’script que hàgim escrit amb el Nautilus és molt senzilla. Només cal crear (si no ho hem fet abans) el següent directori:

/home/el_nostre_usuari/.gnome2/nautilus-scripts

Tots els scripts que desem en aquest directori estaran automàticament integrats en el Nautilus. Quan hi desem un script, hem de recordar-nos de donar-li permisos d’execució. I com veurem aquests scripts en el Nautilus? Doncs estant en el Nautilus, seleccionem els fitxers que ens interessi i fem clic amb el botó de la dreta del ratolí. En el menú contextual hi haurà l’opció “scripts”, i sota ella hi haurà tots els scripts que hàgim desat a la carpeta que he comentat abans.

Per posar un exemple, jo n’he creat un que ens comprimeix amb el 7z els fitxers que hàgim seleccionat. Això, lògicament, requerirà tenir instal·lat el p7zip. Si no seleccionem cap fitxer, ens comprimirà tot el directori. El nom del fitxer 7z resultant serà el nom del fitxer original (amb extensió 7z) si només n’hem seleccionat un, i amb el nom del directori on estem (amb extensió 7z) en cas contrari. He creat l’script 7zipar (en aquest cas, en bash). Només cal desar-lo en el directori indicat abans i donar-li permisos d’execució. En la imatge següent veiem com queda integrat en el menú contextual del Nautilus.

7zipar en el Nautilus

7zipar en el Nautilus

En la propera anotació explicaré una forma alternativa per a integrar els nosrtres scripts amb el Nautilus. Serà una mica més complicat que desar l’script en un directori, però també serà molt més flexible i s’integrarà millor amb el Nautilus.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.