El teu blog de Linux en català

Accelerant el Firefox i el Flash a Ubuntu

Es podria dir que el 80% de les vegades que el Firefox es bloqueja a GNU/Linux és degut al Flash (el d’Adobe, sí). Últimament s’ha estat comentant pels blocs de programari lliure un tip per accelerar el flash a Ubuntu (teòricament en altres distribucions hauria de ser el mateix). Concretament, heu d’editar el fitxer ondemand:

sudo gedit /etc/init.d/ondemand

I afegir aquestes línies:

for CPU_THRESHOLD in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/ondemand/up_threshold
do
[ -f $CPU_THRESHOLD ] || continue
echo -n 40 > $CPU_THRESHOLD
done

Us hauria de quedar així:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: ondemand
# Required-Start: $remote_fs $all
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description: Set the CPU Frequency Scaling governor to “ondemand”
### END INIT INFO

PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

. /lib/init/vars.sh
. /lib/lsb/init-functions

case “$1” in
start)
start-stop-daemon –start –background –exec /etc/init.d/ondemand — background
;;
background)
sleep 60 # probably enough time for desktop login

for CPUFREQ in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
do
[ -f $CPUFREQ ] || continue
echo -n ondemand > $CPUFREQ
done

for CPU_THRESHOLD in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/ondemand/up_threshold
do
[ -f $CPU_THRESHOLD ] || continue
echo -n 40 > $CPU_THRESHOLD
done
;;

restart|reload|force-reload)
echo “Error: argument ‘$1’ not supported” >&2
exit 3
;;
stop)
;;
*)
echo “Usage: $0 start|stop” >&2
exit 3
;;
esac

Seguidament, per accelerar el Firefox:

sudo mkdir /etc/adobe
echo “OverrideGPUValidation=true” >~/mms.cfg
sudo mv ~/mms.cfg /etc/adobe/

La gent comenta que realment es nota. Jo ho acabe de fer i hauré d’anar provant a veure si realment es nota.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.