El teu blog de Linux en català

A vegades ens pot interessar inserir un vídeo en format Flash en una web. Normalment, el procediment que s’utilitza per fer-ho consisteix en apujar el nostre vídeo al famós portal de vídeos youtube, per després inserir el codi HTML a la pàgina web on volem mostrar el vídeo.

Però aquest no és l’únic mètode que tenim per fer-ho. Si no volem passar per l’empresa youtube i confiar-li l’hostatjament i la propietat del nostre vídeo, tenim una altra solució, que consisteix en apujar el vídeo al nostre servidor web, i a través d’aquest codi, cridar-lo. Així ens estalviem haver de passar per la xarxa social de vídeos youtube, ara bé, pot ser que la seva reproducció no vagi tan fina com si ho féssim a través d’una pàgina web especialitzada en mostrar vídeos.

Aquí veiem el codi que hem d’inserir per visualitzar el vídeo prova.flv. Recordem que si hem penjat aquest vídeo a través del gestor de Mèdia del WordPress haurem de ficar que l’arxiu està en una ruta del tipus /gnlcontent/uploads/2009/11/prova.flv.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="src" value="/prova.flv" />
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="/porva.flv"></embed></object>