El teu blog de Linux en català

Planner és l’eina de gestió de projectes de la GNOME Office, el paquet ofimàtic lliure desenvolupat per l’entorn d’escriptori GNOME. El seu objectiu consisteix en ser un programa fàcil d’usar, capaç de gestionar qualsevol projecte mitjançant la construcció d’un diagrama de Gantt, i d’indicar-ne d’una manera visual les seves característiques.

La funció principal de Planner consisteix doncs en la construcció del diagrama de Gantt, que és una popular eina gràfica que serveix per mostrar el temps de dedicació previst per a diferents tasques o activitats al llarg d’un temps total determinat. Els diagrames de Gantt són una un recurs bàsic en la gestió de projectes de tot tipus, i tenen la finalitat de representar les diferents fases, tasques i activitats programades com a part d’un projecte al llarg del temps.

Exemple de planificació d'un projecte d'investigació mitjançant Planner

Exemple de planificació d'un projecte d'investigació mitjançant Planner

El diagrama és útil per poder avaluar la relació entre temps i càrrega de treball, i està compost per un eix vertical on s’estableixen les nostres illes que constitueix el treball que es va a executar, i un eix horitzontal que mostra en un calendari la durada de cadascuna d’elles.

Planner està compost per quatre seccions. La primera permet dibuixar el diagrama de Gantt, la segona permet descriure minusciosament cada tasca afegida, la tercera  serveix per definir els recursos dels quals disposa el projecte, i la quarta permet indicar de quina manera s’hauran d’utilitzar aquests recursos. Les quatres seccions del programa es troben disponibles en el menú lateral del programa.

Planner és una aplicació GTK+ escrita en C i sota la llicència GPLv2. És capaç d’emmagatzemar les seves dades en qualsevol dels fitxers XML o en una base de dades PostgreSQL. Els projectes també es poden imprimir a PDF o exportats al format HTML per a una fàcil visualització des de qualsevol navegador web. Es pot instal·lar des del gestor de paquets Synaptic on actualment hi trobarem la versió 0.14.3.