El teu blog de Linux en català

Dimecres 19 de Novembre: VAGA!

Per una Informàtica Digne!

Aquest és el lema del grup d’estudiants d’Enginyeria Tècnica i Superior d’informàtica i dels Enginyers Informàtics que estan organitzant una vaga en contra de la deshomologació dels Títols Informàtics.

Per Títols Informàtics no només entenem els títols Universitaris (Llicenciatures i diplomatures ara, Graus i Màsters quan s’instauri definitivament el Pla de Bolònia), sinó que també hi entenem els Cicles formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.

Aquí us deixo el per què de la vaga:

Aquesta vaga ve provocada per l’exclusió de les titulacions d’Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Tècnica en Informàtica de les propostes de l’ordre ministerial i acord de Consell de Ministres referides a títols que habiliten per a l’exercici de les diferents professions d’enginyers. Interpretant-se aquest fet com un incompliment, per part de l’actual equip ministerial, dels compromisos adquirits pel Sr. Miguel Àngel Quintanilla, antic Secretari d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència, amb la CODDI, durant el plenari de la Conferència celebrat a Gijón el dia 22 de maig de 2007

Fins a ara s’han atorgat les següents competències a les enginyeries de telecomunicacions: Internet, serveis, aplicacions, components, circuits digitals, circuits integrats, dispositius lògics, microprocessadors, arquitectures de computadors (convencional, seqüencial, paral·lela i multiprocessament), processament digital del senyal, servidors, xarxes, sistemes distribuïts, sistemes operatius, interfícies persona/computador, usabilitat, seguretat, bases de dades, sistemes d’informació, programació (fonaments, mètodes, llenguatges, en temps real, concurrent, distribuïda i basada en esdeveniments), programari (tecnologia, metodologia, enginyeria), gestió del coneixement, etc.

Tenint en compte l’anterior, s’entén encara menys que la professió d’Enginyer en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica es trobi sense regular, donant lloc a un inacceptable greuge comparatiu i a una absurda i perillosa situació en què les atribucions lligades a les competències esmentades en el punt anterior només poden ser reclamades en exclusivitat per la branca de les telecomunicacions.

El Grup Parlamentari del Partit Popular (PP), va presentar el dia 28 d’octubre (dimarts) a les 11h una Proposició no de Llei sobre continguts i competències de l’Enginyeria Informàtica. (161/260) que es detalla a continuació

Proposició no de Llei

El Congrés dels Diputats insta al Govern al fet que amb caràcter immediat:

  • 1º Obri un breu període de reflexió que permeti reincorporar les titulacions de l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica (grau i màster) en la discussió del conjunt d’enginyeries, com havia succeït fins a la data, on es reflecteixi la naturalesa de les seves competències i el seu dret a reclamar almenys les mateixes atribucions que els títols amb els quals comparteix competències.
  • 2º Elabori les corresponents fitxes de grau i màster on es reflecteixi la naturalesa de les competències de l’Enginyeria Informàtica.
  • 3º Insti al Consell d’Universitats que en la mateixa sessió en la qual s’aprovin els requisits per a la verificació dels diferents títols d’Enginyer s’aprovi una sol·licitud formal, dirigida als Ministeris competents, en la qual s’insti a la regulació de les professions recollides en la proposta de títols de Grau i Màster aprovada per la Subcomissió d’Ensenyaments Tècnics, en la seva sessió del 29 de juny del 2005, i elevada en el seu moment al Ministeri d’Educació, entre els quals es trobaven el “Grau en Enginyeria Informàtica” i el “Màster en Enginyeria Informàtica”, amb directrius generals pròpies.

Aquesta proposició va ser rebutjada, per tant si les coses continuen el camí que porten,  el títol obtingut amb tant esforç en les escoles o facultats d’Espanya d’Enginyer Informàtic o Enginyer Tècnic Informàtic passarà a ser una mera decoració a les parets. A més d’aquest terrible greuge comparatiu que s’està portant entre tecomunicaciones i informàtica, existeix una situació prèvia en la qual es valora d’una manera pèssima els títols assolits  a qualsevol nivell educatiu tant d’universitat com de cicles formatius. Així, per a evitar aquesta situació i que es valori el treball realitzat pels estudiants d’informàtica en la universitat com en els grau formatius es crida a la vaga el DIMECRES 19 de NOVEMBRE i a les accions que creiem convenients fins que el Govern atengui aquesta justa reclamació dels i les ESTUDIANTS I TITULATS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA, ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA I CICLES FORMATIUS. Si estudies o ets de la branca d’informàtica pren-te seriosament unir-te el dia 19 en la teva ciutat a la manifestació que es realitzi perquè et jugues el teu futur.

 

Per més informació podeu entrar a: http://www.huelgainformatica.es/catala/vaga.htm

Deixa un comentari

Your email address will not be published.